06 514 10863

info@edspaanbetonboringen.nl

Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Ed Spaan Betonboringen te Arnhem.

Artikel l Algemeen.

 1. In deze voorwaarden wordt de klant aangeduid als opdrachtgever en Ed Spaan Betonboringen als E.S.B.
 2. Deze voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota op in andere correspondentie wordt verwezen.
 3. In deze voorwaarden wordt onder het werk verstaan iedere uitvoering van werk of verrichting van diensten.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst en op iedere uitvoering van werk of verrichting van diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder de verrichtingen van diensten valt bovendien de verhuur van werktuigen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van E.S.B.

Artikel 2 Begrotingen, prijsopgaven, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van E.S.B. in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. ledere aanbieding in het kader van de uitvoering van werk / het verrichten van diensten dient, totdat de opdracht is aanvaard, als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, berekeningen, prijslijsten, en ook andere door E.S.B. verstrekte opgaven binden E.S.B. niet.
 3. De opdracht met betrekking tot de uitvoering van werk / het verrichten van diensten omvat het complete werk zoals dit in de aanbieding is omschreven.De overeenkomst komt tot stand wanneer E.S.B. binnen tien werkdagen, nadat hij de opdracht heeft ontvangen, dit schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Tekeningen, ontwerpen, enz.

 1. Alle bij de aanbiedingen door E.S.B. verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, en ook alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid. Op deze stukken behoudt E.S.B. voor zover van toepassing, de auteursrechten en ook alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom. De stukken blijven ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van E.S.B. Vorenbedoelde opgaven zijn slechts bindend voor zover dat schriftelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen mogen zonder toestemming van E.S.B. niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen tien werkdagen na een daartoe door E.S.B. gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden, op straffe van een boete van € 1000,00 ( zegge eenduizend euro) per dag dat deze termijn wordt overschreden.
 2. In geen opdracht wordt verleend is E.S.B. slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten, indien hij dit vooraf heeft bedongen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het leveren van revisietekeningen niet tot de verplichting van E.S.B..

Artikel 4 Prijs en risicoregeling van de uitvoering van werk / het verrichten van diensten.

 1. De door E.S.B. aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekent volgens de in het bedrijf van E.S.B. geldende normale arbeidstijden.
 2. Indien na de datum van de aanbieding één of meer van deze kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, is E.S.B. gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadat de wijziging van de aanneemsom kan worden vastgesteld, zal E.S.B. gerechtigd zijn de gewijzigde aanneemsom te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke aanneemsom opeisbaar is.
 3. De opdrachtgever kan desgewenst en voor zijn rekening een registeraccountant inzage doen neme van de bescheiden welke op de prijswijziging betrekking hebben.
 4. Indien bij het schoonmaken en reinigen van gebouwen door E.S.B. ( waaronder tevens wordt begrepen het verwijderen van verschillende zaken ) sprake is van asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen danwel kunnen vrijkomen, valt het verwijderen van betreffende zaken niet binnen de prijsopgaaf van E.S.B., tenzij de opdrachtgever vooraf bij het geven van de opdracht schriftelijk heeft gemeld dat er sprake is of kan zijn van voornoemde stoffen, alsmede welke hoeveelheden het betreft en waar deze stoffen zich ( kunnen ) bevinden, c.q.  ( kunnen ) vrijkomen.

Artikel 5 Levertijden uitvoering van werk / verrichtingen van diensten.

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient E.S.B. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Onder de opgegeven levertijd wordt in dit kader verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn het werk in de zin van artikel l lid 3 dient te worden uitgevoerd en opgeleverd. De levertijd gaat in onmiddellijk nadat de overeenkomst is gesloten en voorts de voor de uitvoering en het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van E.S.B. zijn en de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd naar het oordeel van E.S.B. in zodanige staat is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen en betaling, voor zover deze bij de opdracht dient te gebeuren, is verricht.
 2. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke het werk op de voet van artikel 19 lid 6 en / of artikel 20 lid 3 door E.S.B. wordt stilgelegd.
 3. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke E.S.B. door een niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is het werk doorgang te doen vinden.
 4. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor in de leden 2 en 3 gestelde, is E.S.B. vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
 5. In geval van overschrijding van de levertijd, anders dan door een niet-toerekenbare tekortkoming, door de schuld van de opdrachtgever, zal de door deze verschuldigde schadevergoeding worden vastgesteld op het bedrag van de door E.S.B. werkelijk geleden schade, voor zover deze schade genoegzaam zal zijn aangetoond. In geval van overschrijden van de levertijd, anders dan de in de leden 2 en 3 genoemde omstandigheden, door de schuld van E.S.B., zal de door deze verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan €. 25,00 (zegge vijfentwintig euro) voor iedere werkdag, waarmee de levertijd is overschreden tot een maximum van de door de opdrachtgever werkelijk geleden schade, voor zover deze schade genoegzaam zal zijn aangetoond. Echter de totale verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 10% van de voor het desbetreffende werk overeengekomen prijs.
 6. Betalingen van de schadevergoedingen, ontstaan volgens het gestelde in lid 5, zal
  plaatsvinden binnen een maand nadat de desbetreffende rekening is ingediend, met dien verstande dat een door E.S.B. verschuldigde schadevergoeding met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften zal worden verrekend met de termijn, welke na de oplevering door de opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 6 Meer en minderwerk bij de uitvoering van werk / het verrichten van diensten.

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a. ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering.
  b. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van geldende wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij E.S.B. deze bij hetaangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen.
  c. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
  d. In de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in deze voorwaarden is voorgeschreven
 2. Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft heeft E.S.B. recht op een bedrag ter grootte van 10% van het verschil van die totalen.
 3. Wijzigingen als in lid l sub a is bedoeld, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat in afwijking van artikel 7a: 1646 BW onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op uitvoering respectievelijk van E.S.B. op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat meerwerk als zodanig is opgedragen.
 4. De uit lid l van dit artikel voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 en van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften verrekend worden en wel een maand na het indienen van de daarop betrekking hebbende rekening.

Artikel 7 Verplichtingen van E.S.B.

Met betrekking tot de uitvoering van werk / het verrichten van diensten is het volgende van toepassing:
a.    E.S.B. is gehouden het werk voldoende en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, zij het dat E.S.B., binnen de grenzen van de verplichting zelf bepaald op welke wijze het werk zal worden uitgevoerd;
b.    E.S.B. wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikking van overheidswege, voor zover deze op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst gelden;
c.    E.S.B. is verplicht de opdrachtgever te wijzen op evidente onvolkomenheden in de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen en materialen en hulpmiddelen, één en ander indien en voor zover deze voor hem direct kenbaar zijn.

Artikel 8 Verhuur van werktuigen.

 1. De werktuigen die bestemd zijn voor verhuur, bevinden zich op het moment dat de huurovereenkomst wordt aangedaan in goede staat.
 2. Onder goede staat wordt in deze algemene voorwaarden verstaan dat de zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn en schoon zijn. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming ervan.
 3. De gehuurde zaken zijn voorzien van de naam van E.S.B.. Deze kenmerken mogen door de opdrachtgever nimmer onleesbaar worden gemaakt of worden verwijderd.
 4. De opdrachtgever is bij het einde van de huurovereenkomst altijd verplicht er zorg voor te dragen dat de gekenmerkte zaken zich in dezelfde goede staat - normale slijtage in aanmerking nemende - bevinden als bij aanvang van de overeenkomst. Andere zaken dan de gekenmerkte zaken zullen door E.S.B. niet worden geaccepteerd.
 5. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichten voortvloeiende uit dit artikel voldoet, komen de kosten van herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten laste van de opdrachtgever.
 6. Voor verloren gegane zaken en ook onherstelbaar geraakte zaken, ongeacht de oorzaak ervan, zal door E.S.B. aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening worden gebracht, welke vergoeding bij retour van het gehuurde wordt vastgesteld.

Artikel 9 Inspectie bij verhuur van werktuigen.

 1. E.S.B. heeft, in nader onderling overleg met de opdrachtgever te bepalen, gedurende kantooruren altijd het recht de plaats of plaatsen te betreden waar het gehuurde zich bevindt en dit te doen onderzoeken.
 2. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete ad. €. 500,00   (zegge vijfhonderd euro ) per keer dat hij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 10 Huurtermijn en vergoeding bij verhuur van werktuigen.

 1. Indien er sprake is van een orderbevestiging zoals bedoeld in artikel 2 lid 4, legt deze data vast waarop de huurtermijn begint en eindigt. Het gehuurde moet in dat geval op de in de orderbevestiging vermelde beëindigingdatum door de opdrachtgever worden retour geleverd.
 2. Indien er geen overeenkomst van verlenging aanwezig is, kan de opdrachtgever zich nimmer op verlenging beroepen.
 3. Indien er sprake is van de in lid l van dit artikel genoemde orderbevestiging, legt deze de vergoeding voor het gehuurde vast, welke de opdrachtgever aan E.S.B. verschuldigd is.

Artikel 11 Afstand van het gebruik van de verhuurde werktuigen.

Gehele of gedeeltelijk afstand van het gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van E.S.B.

 1. E.S.B. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen
 2. Onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door E.S.B. redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daardoor in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedensluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
 3. In geval van niet toerekenbare tekortkomingen is E.S.B. naar zijn keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de opdrachtgever E.S.B. daartoe schriftelijk aanmaant, is E.S.B. gehouden zich binnen tien werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
 4. E.S.B. is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van E.S.B.. E.S.B. sluit voornoemde aansprakelijkheid ten aanzien van hulppersonen als bedoeld in artikel 6: 76 BW uit.
 5. E.S.B. is nimmer aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen, aangezien E.S.B. uitsluitend zijn werkzaamheden verricht op de door de opdrachtgever aangegeven plaatsen. Voor het aangeven van voornoemde plaatsen is uitsluitend en alleen de opdrachtgever verantwoordelijk, zodat alle gevolgen van het verrichten van de werkzaamheden door E.S.B. op de door de opdrachtgever aangegeven plaatsen voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn.
 6. E.S.B. is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 7. E.S.B. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, die mocht respectievelijk mochten ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg is van respectievelijk zijn van:
  1. a.     fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven, niet van E.S.B. afkomstig
  2.         ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de opdrachtgever afkomstig.
  3. b.     ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen, die door of namens de
  4.         opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  5. c.     functionele ongeschiktheid van materialen, onderdelen, hulp- en bijzaken, waarvan de toepassing door de opdrachtgever is voorgeschreven;
  6. d.     ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden, die door of namens de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 8. E.S.B. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten, die mocht respectievelijk:
 9. mochten ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ten gevolge van het gebruik van water door E.S.B. bij het verrichten van diens werkzaamheden. E.S.B. is niet aansprakelijk voor waterschade, kortsluiting, en dergelijke die kan ontstaan door het veelvuldig watergebruik door E.S.B. bij het verrichten van diens werkzaamheden. De opdrachtgever verplicht zich de betreffende werkplek(ken) zodanig in te (laten) richten dat zich aldaar c.q. in de directe omgeving daarvan geen kostbare zaken bevinden, waaraan schade zou kunnen worden berokkend. De opdrachtgever verplicht zich verder de betreffende werkplek(ken) zodanig in te (laten) richten dat aldaar c.q. in de directe omgeving daarvan geen werkzaamheden worden verricht, waarbij schade kan ontstaan door het veelvuldig watergebruik door E.S.B.. De opdrachtgever verplicht zich bovendien de betreffende werkplek(ken) zodanig in te (laten) richten dat deze aan alle veiligheidseisen ( eveneens voor derden ) voldoet / voldoen.
 10. E.S.B. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten, die mocht respectievelijk mochten ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever of van derden, ten gevolge van gereedschappen, machines, en dergelijke die kunnen kantelen, vallen of schuiven.
 11. E.S.B. zal voor schade, toegebracht aan eigendommen van de opdrachtgever, door deze nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een hogere som dan tweemaal het voor hem voor het werk in voltooide staat in totaal verschuldigde bedrag. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van E.S.B. zelf. Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, bedrijfs-en/of stagnatieschade van de opdrachtgever is E.S.B. niet gehouden. E.S.B. is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van het werk indien dit een gevolg is van onjuistheden in van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of orders
 12. De opdrachtgever is gehouden E.S.B. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aansprakelijkheid tot schade vergoeding, welke door of namens opdrachtgever of derden is veroorzaakt door personeel van E.S.B., volgens de instructies van de opdrachtgever werkt danwel is veroorzaakt door schending van octrooien en. of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens of onderdelen, danwel door toepassing van een werkwijze, welke E.S.B. door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
 13. De opdrachtgever is gehouden E.S.B. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, die door of namens een of meerderen ten laste mochten worden gedaan, in alle in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen waarbij is bepaald dat E.S.B. niet aansprakelijk is.
 14. Zonder dat dit de opdrachtgever ontheft van zijn aansprakelijkheid uit de wet of enige overeenkomst voortvloeiende, zal E.S.B. zich genoegzaam tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd houden.

Artikel 13 in gebrek blijven van E.S.B. bij uitvoering van werk/het verrichten van diensten.

Indien E.S.B. zijn verplichtingen ter zake van de aanvraag of de voortzetting van het werk niet nakomt, kan de

opdrachtgever hem schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te

zetten.

Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever bij uitvoering van werk/het verrichten van diensten.

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat E.S.B. tijdig kan beschikken over:
  a.     de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuring (zoals vergunningen, ontheffingen beschikkingen), één en ander op aanwijzing van E.S.B..
  b.     het gebouw of terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
  c.     voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslagen en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  d.     water en elektriciteit;
 2. Het onder lid l. sub d. van dit artikel genoemde water en aldaar tevens genoemde elektriciteit zijn voor de rekening van de opdrachtgever
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van E.S.B. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat uitvoering van het werk van E.S.B. daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor E.S.B. voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
 5. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk in de ruimste zin des woord, waaronder begrepen het gebouwde of te bouwen object, waarvan het werk wordt uitgevoerd, verzekeren tegen alle materiële schade tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 aansprakelijkheid van de opdrachtgever bij de uitvoering van

werk / het verrichten van diensten.

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door de of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hen gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de opdrachtgever ter beschikking gesteld heeft, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, nodig voor de uitvoering van de opdracht ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard dan ook, die deze materialen, onderdelen of gereedschappen kunnen treffen, zoals brand, waterschade, molest of beschadiging zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dan één en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van E.S.B..

Artikel 16 Oplevering bij de uitvoering van werk / het verrichten van diensten.

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan E.S.B. te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient E.S.B. hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. E.S.B. wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en of minderwerk verrekend.

Artikel 17 Oplevering bij de uitvoering van werk / het verrichten van diensten.

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien dit, voor zover het werk door E.S.B. moet worden afgeleverd, geheel bedrijfs- of gebruiksklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld en hem daarvan schriftelijk op papier is kennis gegeven, hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
 2. Niet van invloed op het bedrijfs- of gebruiksklaar zijn van het werk zijn de volgende omstandigheden:
  a.     indien buiten de schuld van E.S.B. enig onderdeel of bestanddeel, zonder het welk het werk toch behoorlijk kan functioneren, niet tegelijk met het gereed komen van het werk geleverd is.
  b.    indien werkzaamheden van derden welke niet van invloed zijn op het behoorlijk
 3. functioneren van het werk, doch mogelijk wel noodzakelijk om een door de overheid vereiste                 goedkeuring te verkrijgen, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
 4. De dag en het tijdstip van de oplevering van het werk worden door E.S.B. aan de opdrachtgever vooraf tijdig medegedeeld, bij voorkeur schriftelijk. De opdrachtgever zal deze dag in de gelegenheid worden gesteld het werk te inspecteren en te beproeven. E.S.B. zal daarbij aanwezig zijn of zich doen vertegenwoordigen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 18 Garantie en reclames bij de uitvoering van werk / het verrichten van diensten.

 1. Uitsluitend en alleen bij reinigingswerkzaamheden verstrekt E.S.B. garantie na de oplevering tot drie maanden na oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij alle overige werkzaamheden die door E.S.B. worden verricht, als boren, zagen, slopen en opruimen verstrekt E.S.B. geen enkele garantie.
 2. E.S.B. zal niet gehouden zijn de garantie bij reinigingswerkzaamheden gestand te doen bij de volgende omstandigheden:
  a.     indien hij tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een hem door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen en / of werkwijze.
  b.    indien door anderen dan E.S.B. zijn personeel of door zijn te werk gestelde derden, dan door van buiten komende oorzaken.
  c.    indien gebreken zijn of worden veroorzaakt door fouten of verzuimen van de opdrachtgever of niet door E.S.B. te werk gestelde derden, dan door van buiten komende oorzaken.
  d.    indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of het niet in overeenstemming is met de overeengekomen bestemming,
  e.    indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit deze of een daarmee samenhangende overeenkomst.
  f.     indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen, die door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 3. Met betrekking tot reinigingswerkzaamheden, sluiten het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de getrede gebreken uit, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.
 4. Reclames ter zake van gebreken van de geleverde werkzaamheden moeten schriftelijk bij E.S.B. worden ingediend en wel onmiddellijk nadat deze gebreken aan het licht zijn getreden. Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde blijft daarbij van toepassing.

Artikel 19 Betaling.

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de betalingen van voor de werkzaamheden en leveringen overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling in termijnen zal bij de aanbieding schriftelijk moeten zijn aangeboden en het verstrekken van de opdracht schriftelijk moeten zijn overeengekomen.
 2. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 4 zijn de in het vorige lid genoemde termijnen zoveel mogelijk van toepassing.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te gebeuren ten kantore van E.S.B. of op een door hem aan te wijzen rekening.
 4. Alle de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden casu quo afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn worden verhoogd met de op dat moment geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6: 119 BW.
 5. E.S.B. is na verloop van één maand na de vervaldag als in lid l zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering te gaan van het hem verschuldigde. Indien E.S.B. bij niet tijdige betaling zijn vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen tot een te vorderen bedrag van €. 10.000,00 ( zegge tienduizend euro ) vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen en daarboven worden afgestemd op het incassotarief dat door de Nederlandse orde van Advocaten in incasso wordt geadviseerd, doch in alle gevallen minimaal € 150,00 ( zegge éénhonderdvijftig euro ) bedragen. De opdrachtgever zal bovendien gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 6. Indien bij de uitvoering van het werk / het verrichten van diensten de opdrachtgever met de betaling van een termijn tekortschiet, is E.S.B. gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen nadat tien werkdagen zijn verlopen na de dag van het intreden van het verzuim. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van E.S.B. op vergoeding van kosten, schade in interesten onverhinderd.
 7. Indien in alle overige gevallen de opdrachtgever met de betaling tegenover E.S.B. in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is gebeurd, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 8. Mochten voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van E.S.B. goede gronden aanwezig zijn, dan heeft E.S.B. het recht niet te presteren of niet verder te presteren, tenzij op zijn verlangen en tot genoegen door de opdrachtgever zekerheid is gesteld voor al hetgeen opdrachtgever aan E.S.B. verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan E.S.B. op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde prestaties en stopzetting van eventuele verdere levering van prestaties, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 9. De opdrachtgever is tegenover E.S.B. gehouden tot de onder lid 7 bedoelde zekerheidsstelling voor al hetgeen hij tegenover E.S.B. verschuldigd is of zal worden, ook indien E.S.B. niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van zijn leverings -en respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van E.S.B. gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 20 Ontbinding en opschorting.

 1. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is slechts E.S.B. naar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering doch maximaal drie maanden te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de opdrachtgever E.S.B. daartoe schriftelijk aanmaant, is E.S.B. gehouden zich binnen tien werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
 2. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door E.S.B. ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming, zal hij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met E.S.B. gesloten overeenkomst voortvloeien, en ook in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is E.S.B. gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij het werk stil te leggen tot het moment waarop opdrachtgever aan de desbetreffende verplichting heeft voldaan, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, hetzij elk van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 21 toepasselijk recht.

Ten aanzien van deze overeenkomst en van andere overeenkomsten die daaruit het voortvloeisel zijn verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 22 Geschillen.

Alle geschillen, van welke aard dan ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daaruit voortvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en E.S.B. mochten ontstaan, zullen uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de arrondissementsrechtbank waaronder Arnhem ressorteert. Een en ander laat onverlet de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter ter zake van geschillen die tot haar competentie behoren.